ALGEMENE VOORWAARDEN (B2B – B2C)

 • Definities 
 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van SprimoInstall;
 • Diensten: betekent de diensten die door SprimoInstall worden geleverd, met inbegrip van maar niet beperkt tot de levering van Producten en transport- en installatiediensten; 
 • Dienstengarantie: heeft de betekenis zoals uiteengezet in artikel 10.1 van deze Algemene Voorwaarden;
 • Garantieclaim: heeft de betekenis zoals uiteengezet in artikel 10.7 van deze Algemene Voorwaarden; 
 • Globale Prijs: de prijs zoals voorzien in de Prijsofferte; 
 • Klant: (i) de natuurlijke persoon die de Overeenkomst sluit of de rechtspersoon in wiens naam een vertegenwoordiger of een gevolmachtigde de Overeenkomst sluit in het kader van beroepsactiviteiten, of (ii) de natuurlijke persoon die buiten het kader van een handels-, beroeps- of bedrijfsactiviteit handelt en de Overeenkomst sluit;
 • Overeenkomst: verwijst naar de door de Klant aanvaarde en ondertekende Prijsofferte;
 • Prijsofferte: betekent een prijsofferte voor de Producten en Diensten die SprimoInstall via het Salesforce-platform of per e-mail op verzoek van de Klant levert, zoals nader wordt gespecificeerd in artikel 3;
 • Producten: betekent het glas en accessoires dat door SprimoInstall wordt geleverd en geplaatst;
 • Productgarantie: heeft de betekenis zoals uiteengezet in artikel 10.4 van deze Algemene Voorwaarden;
 • Regieprijzen: betekent de uurtarieven die gelden op het ogenblik waarop eventuele bijkomende werkzaamheden worden verricht door SprimoInstall, en welke tarieven op eerste verzoek worden medegedeeld aan de Klant;
 • SprimoInstall: Sprimo Installation Services BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel in Rue de Louveigné 94-96 te 4140 Sprimont, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0757.827.742 (RPR Luik, afdeling Luik); en
 • Technische Infofiche: de technische infofiche van SprimoInstall, zoals bezorgd aan de Klant, waarin de technische vereisten met betrekking tot de bouwplaats waar de Diensten worden geleverd, worden vermeld.
 1. Algemeen

2.1. Onverminderd eventuele andere bijzondere voorwaarden die in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst worden overeengekomen, zijn op elke Prijsofferte en factuur tussen SprimoInstall en de Klant de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

2.2. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de Prijsofferte heeft de Prijsofferte voorrang. 

2.3. De Klant is vooraf op de hoogte gebracht van deze Algemene Voorwaarden en aanvaardt ze. De algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing.  

 1. Overeenkomst

3.1. Alle Prijsoffertes van SprimoInstall gelden voor een periode van dertig (30) kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van de Prijsofferte. Binnen deze termijn van dertig (30) kalenderdagen kan de Klant de Prijsofferte rechtsgeldig aanvaarden en ondertekenen op basis van de in de Prijsofferte vermelde prijzen. Indien een Prijsofferte na deze termijn van dertig (30) kalenderdagen door de Klant wordt aanvaard en ondertekend, behoudt SprimoInstall zich het recht voor om de prijzen te wijzigen en deze gewijzigde prijzen in een nieuwe Prijsofferte te bevestigen. 

3.2. De door de Klant ondertekende Prijsofferte is bindend voor de Klant, behoudens indien de Klant SprimoInstall binnen een termijn van vierentwintig (24) uur na de ondertekening van de Prijsofferte op de hoogte brengt van eventuele fouten in de Prijsofferte. Alle prijzen en specificaties die in deze Prijsofferte worden vermeld, zijn bindend voor zowel SprimoInstall als de Klant en kunnen niet worden gewijzigd, tenzij (i) in onderling overleg of (ii) indien er omstandigheden zijn die een prijswijziging door SprimoInstall rechtvaardigen, zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden.  

3.3. Overeenkomsten kunnen door de Klant slechts worden geannuleerd binnen een termijn van achtenveertig (48) uur na ondertekening van de Prijsofferte. In dat geval is de Klant aan SprimoInstall een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van tien procent (10%) van het bedrag van de Prijsofferte, met een minimum van honderdvijfentwintig (125) euro, onverminderd het recht van SprimoInstall om een bijkomende schadevergoeding te vorderen indien ze kan aantonen schade te hebben geleden ten belope van een hoger bedrag. Elke annulering na het verstrijken van deze termijn verleent SprimoInstall het recht het volledige bedrag van de Prijsofferte in rekening te brengen.

 1. Prijzen, prijswijzigingen en bijkomende werkzaamheden

Algemeen

4.1. De door SprimoInstall in de Prijsofferte gehanteerde prijzen zijn steeds globale prijzen, gebaseerd op de door de Klant bezorgde afmetingen van de Producten en plaatsingsmodaliteiten. Indien SprimoInstall in enig ander document andere eenheidsprijzen, voordeelprijzen, gedetailleerde prijzen of geschatte totaalprijzen vermeldt, zijn deze prijzen indicatief. 

4.2. SprimoInstall hanteert steeds netto prijzen. Deze prijzen zijn niet verenigbaar met andere kortingen, zoals bijvoorbeeld korting contant of enige andere promotionele acties. De door SprimoInstall toegepaste Globale Prijs is exclusief BTW. Het toepasselijke BTW percentage wordt vermeld in de Prijsofferte en op de bijbehorende facturen.

4.3. Tenzij in de Prijsofferte uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen tussen SprimoInstall en de Klant, zijn de volgende zaken niet inbegrepen in de Globale Prijs: (i) het verwijderen of vervangen van kranen, douchestangen of vergelijkbare toestellen, (ii) het aansluiten van stopcontacten, (iii) alle kosten in verband met Diensten die op een andere verdieping dan de benedenverdieping moeten worden uitgevoerd (ladderliften enz.), (iv) enige andere kosten in verband met reiniging, afval en bewaking van de bouwplaats, (v) kosten en/of heffingen ingevolge inname van openbare ruimte(s) en (vi) kosten voor specifieke testen of mock-up’s,(vii) het opruimen van werf (o.a. bouwpuin enz…) om werken te kunnen aanvatten. 

Prijswijzigingen

4.4. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de Klant om op eigen risico de exacte afmetingen voor de Producten aan SprimoInstall door te geven. De Klant erkent en aanvaardt dat deze afmetingen bepalend zijn voor de globale prijzen in de Prijsofferte. Behoudens wanneer anders bepaald, worden de prijzen berekend op basis van rechthoekige beglazing, zonder hoek-of randuitsparingen. De lengte- en breedtematen van de Producten worden naar boven afgerond tot op één millimeter nauwkeurig. De gemeten oppervlakten worden naar boven afgerond tot op één dm² nauwkeurig, met een minimum van 0.5 m² per volume. Alle Producten met een onregelmatige vorm of modelruiten moeten worden gemeten volgens de afmetingen van de kleinste omringende rechthoek, in overeenstemming met de bepalingen van de norm NBN B 06-001. Indien SprimoInstall vaststelt dat de afmetingen die de Klant heeft verstrekt onjuist zijn, heeft SprimoInstall het recht de Globale Prijs aan te passen op basis van de juiste afmetingen. 

4.5. Indien SprimoInstall, na ondertekening van de Prijsofferte door de Klant, bij opmeting of anderszins vaststelt dat: 

(i) de Producten in modelvorm of met hoek-of randuitsparingen moeten worden uitgevoerd; 

(ii) de opgegeven glasmodules moeten worden gewijzigd; 

(iii) de lengte-en breedteverhoudingen van de Producten moeten worden gewijzigd; of

(iv) een uitgebreide berekening voor de dimensionering van de verschillende onderdelen door SprimoInstall vereist is;

erkent de Klant dat dit aanleiding kan geven tot een verhoging van de Globale Prijs. 

4.6. SprimoInstall is gerechtigd om, indien de Diensten niet kunnen worden uitgevoerd binnen een periode van 9 maanden na ondertekening van de Prijsofferte, wegens een oorzaak te wijten aan de Klant of derde partijen, de hiernavolgende prijsherzieningsformule toe te passen:

waarbij

 • p = de herziene of aangepaste aannemingsprijs
 • P = de aannemingsprijs op basis van het contract of de overeenkomst
 • s = het gemiddeld uurloon van kracht op de startdatum van de in de vordering of termijnbetaling beschouwde maand, verhoogd met een % sociale lasten en verzekeringen (in privé contracten: de startdatum van de werken waarop de betaling/de factuur betrekking heeft)
 • S = idem gemiddeld uurloon van kracht 10 dagen vóór de openingsdatum van inschrijvingen (in privé contracten: datum van de ondertekening van het contract)
 • i-2021 = indexcijfer, op basis van jaarlijks verbruik van de meeste gebruikte materialen en grondstoffen door bouwbedrijf, m.b.t. kalendermaand vóór startdatum van in maandelijkse termijnbetaling beschouwde periode (in privé contracten: kalendermaand vóór startdatum werken waarop de betaling/factuur betrekking heeft)
 • I-2021 = idem indexcijfer m.b.t. kalendermaand vóór openingsdatum van inschrijvingen (in privé contracten: kalendermaand vóór datum afsluiten overeenkomst)

4.7. Indien de gewijzigde Globale Prijs (conform de toepassing van artikel 4.4, artikel 4.5 of artikel 4.6) meer dan tien procent (10 %) hoger is dan de initiële Globale Prijs die in de Prijsofferte vermeld stond, dient SprimoInstall vooraf de goedkeuring van de Klant te vragen.  

Bijkomende werkzaamheden

4.8. De Globale Prijzen gelden uitsluitend voor een globale bestelling van alle in de Prijsofferte vermelde Diensten en Producten en een uitvoering van de Diensten in één (1) fase tenzij anders vermeld in de prijsofferte. Bijkomende werkzaamheden in verband met de gefaseerde uitvoering van de Diensten worden afzonderlijk berekend en gefactureerd op basis van de geldende Regieprijzen.

4.9. Indien tekenwerk voor de opmaak van (detail)plannen in de Prijsofferte is voorzien, erkent de Klant dat maximaal twee (2) revisies in de Globale Prijs zijn inbegrepen. Van zodra een derde revisie vereist is, rekent SprimoInstall de bijkomende tekenuren aan op basis van de geldende Regieprijzen. 

4.10. Op vraag van de Klant, kan, na beëindiging van de Diensten door SprimoInstall, een “as-built” dossier, in digitale versie, worden opgemaakt. De kosten voor de opmaak van dergelijk dossier worden afzonderlijk berekend en gefactureerd aan de Klant op basis van de geldende Regieprijzen.  

4.11. Indien SprimoInstall na een bezoek aan de bouwplaats van de Klant vaststelt dat bijkomende materialen of hijswerktuigen ter beschikking moeten worden gesteld of dat bijkomende werkuren moeten worden gepresteerd, heeft SprimoInstall het recht om de prijsofferte te herzien of deze bijkomende kosten en werkuren te factureren aan Regieprijzen. 

 1. Betaling

5.1. In het geval dat de Klant niet over een kredietverzekering beschikt, behoudt SprimoInstall zich het recht voor om een voorschot van de Globale Prijs te vorderen, alvorens dat de Diensten aan de Klant worden geleverd. Indien de Klant handelt buiten doeleinden van een handels-, beroeps- of bedrijfsactiviteit, betaalt de Klant steeds een voorschot ten belope van vijftig procent (50 %) van de Globale Prijs voor aanvang van de Diensten door SprimoInstall. 

5.2. SprimoInstall behoudt zich het recht voor om, na beslissing door de kredietverzekeraar van SprimoInstall, de betalingstermijn, zoals vermeld in de Prijsofferte, te wijzigen na ondertekening van de Prijsofferte en deze nieuwe betalingstermijn op te nemen in de facturen. Behoudens andersluidende schriftelijke vermelding op de factuur, zijn alle facturen, netto zonder korting, betaalbaar uiterlijk op de vervaldatum, zoals vermeld op de factuur.

5.3. Elke betwisting in verband met facturen van SprimoInstall moet binnen acht (8) kalenderdagen na de datum van de factuur worden meegedeeld. Na deze termijn wordt elke factuur geacht definitief te zijn en aanvaard te worden. 

5.4. Elke factuur die niet of onvolledig betaald is op de vervaldag, geeft van rechtswege en na voorafgaande ingebrekestelling aanleiding tot verwijlintresten op het openstaande factuurbedrag vanaf de vervaldag tegen de wettelijke intrestvoet zoals van toepassing ten aanzien van consumenten of  overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. Daarbij telt elke begonnen maand voor een volledige maand. 

5.5. Elke laattijdige betaling door de Klant verleent SprimoInstall bovendien het recht om administratiekosten ten belope van tien procent (10 %) van het factuurbedrag aan te rekenen, met een minimum van honderdvijfentwintig (125) euro. Deze administratiekosten blijven verschuldigd bij de (laattijdige) betaling van de hoofdsom van de factuur. Laattijdige betaling of niet-betaling van een factuur op de vervaldag verleent SprimoInstall het recht de Diensten uit te stellen of op te schorten tot de openstaande opeisbare facturen volledig zijn betaald. Alle kosten die voortvloeien uit het afdwingen van de betaling via een rechtbank of anderszins, met inbegrip van de gerechtskosten, zijn ten laste van de Klant.

5.6. In het geval van een borgstelling door de Klant, wordt deze geregeld via “Algemene Borgstellingen CV” of via een bankwaarborg naar keuze van SprimoInstall. De borgstelling kan in geen geval aanleiding geven tot inhoudingen op enig factuur van SprimoInstall. 

5.7. Indien de Opdrachtgever een “consument” is in de zin van artikel I 1, 2° van het Wetboek van Economisch Recht, zijn de facturen betaalbaar bij ontvangst. Gebeurt dit niet, dan zal door SprimoInstall  een eerste kosteloze herinnering aan de Opdrachtgever worden verstuurd. Als de betaling niet plaatsvindt binnen 14 kalenderdagen vanaf ofwel de 3de werkdag na het verzenden van voormelde eerste kosteloze herinnering, ofwel de kalenderdag volgende op de datum van de herinnering verzonden via elektronische weg, worden de onbetaalde bedragen verhoogd met:

1. een verwijlinterest conform de in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties bepaalde interestvoet, berekend naar rato van het aantal dagen betalingsachterstand vanaf de kalenderdag die volgt op de datum van verzending van voormelde kosteloze herinnering aan de consument[1];

2. alsook een forfaitaire vergoeding die gelijk is aan:

 • voor elke schuld tot en met 150 euro: 20 euro;
 • voor elke schuld tussen 150,01 euro en 500 euro: 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro;
 • voor elke schuld boven 500 euro: 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigd bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2.000 euro.
 1. (Elektronische) facturatie

6.1. De Klant stemt er uitdrukkelijk mee in om facturen elektronisch te ontvangen en aanvaardt dat de facturen niet langer op papier per gewone post worden verstuurd. De elektronische factuur zal het enige originele exemplaar zijn en heeft dezelfde juridische waarde als een gewone factuur op papier.

6.2. Facturen worden per e-mail verzonden naar het (de) door de Klant opgegeven e-mailadres(sen).

6.3. De Klant verbindt zich ertoe SprimoInstall correcte facturatiegegevens te verstrekken en deze gegevens aan te passen of aan SprimoInstall mee te delen wanneer ze worden gewijzigd. SprimoInstall is niet verantwoordelijk voor foutieve communicatie indien de Klant onjuiste informatie verstrekt of indien de informatie verouderd is.

6.4. De diensten voor elektronische transmissie van SprimoInstall kunnen van tijd tot tijd worden onderbroken voor o.a. onderhoudswerkzaamheden. Dergelijke onderbrekingen worden indien mogelijk vooraf aangekondigd. SprimoInstall garandeert geen permanente beschikbaarheid van de diensten voor elektronische transmissie en kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onderbrekingen, van welke aard ook.

6.5. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het raadplegen, controleren en bewaren van zijn elektronische facturen.

6.6. De Klant kan het systeem van elektronische facturatie laten stopzetten door SprimoInstall hiervan per e-mail of aangetekende brief in kennis te stellen. De Klant krijgt zijn facturen dan niet langer elektronisch toegestuurd. Papieren versies worden per gewone post verzonden naar het adres dat de Klant aan SprimoInstall heeft meegedeeld. Hiervoor rekent SprimoInstall de Klant een vergoeding van twee (2) euro per factuur aan.

 1. Verplichtingen van de Klant 

7.1. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het doorgeven aan SprimoInstall van de juiste afmetingen voor de Producten. Hij is ook als enige verantwoordelijk voor de opmetingen die door hemzelf, de architect of een andere derde gedaan zijn. Indien schriftelijk overeengekomen dat de opmeting door SprimoInstall dient te gebeuren, zullen plannen of meetstaat ter goedkeuring worden voorgelegd.  Eens akkoord op onze opgemaakte plannen of meetstaat door klant, zijn deze afmetingen, samenstellingen bindend.

7.2. De Klant verklaart uitdrukkelijk te hebben kennis genomen van en de technische vereisten met betrekking tot de bouwplaats, zoals opgenomen in de Technische Infofiche, bezorgd door SprimoInstall aan de Klant, te begrijpen. Alle kosten en schade geleden door SprimoInstall ingevolge het feit dat de bouwplaats niet in lijn was met de bepalingen zoals vermeld in de Technische Infofiche, worden uitsluitend gedragen door Klant. 

7.3. Na de uitvoering van de Diensten, is de Klant verantwoordelijk voor (i) de reiniging van de Producten (met uitzondering van verwijderen van etiketten en mogelijke overtollige siliconensporen waarvoor SprimoInstall verantwoordelijk is), (ii) enige andere reinigingswerken met betrekking tot de bouwplaats en (iii) het aanbrengen van bijkomende bescherming, op zijn eigen kosten. De Klant erkent dat het reinigen van de Producten slechts kan plaatsvinden ten minste tien (10) dagen na de uitvoering van de kitwerken door SprimoInstall. 

7.4. De Klant erkent uitdrukkelijk dat de hoofdaannemer en/of de architect van de Klant verantwoordelijk zijn: (i) om erop toe te zien dat er noch door onderaannemers, noch door personeel beschadigingen aan de Producten en/of de structuur worden toegebracht (zoals bijvoorbeeld schade door krassen, breuken, cementstromen, kalksporen of schade door het uitvoeren van laswerk en slijpwerk in de nabijheid van de structuren waarin de Producten worden geplaatst), (ii) voor de coördinatie met andere aannemers, zowel in ruimte als tijd, alsook het ter beschikking stellen van alle nodige gegevens en (iii) voor het overmaken van de plannen en technische gegevens aan SprimoInstall, indien van toepassing.

 1. Uitvoering 

8.1. SprimoInstall verleent zijn Diensten volgens de specificaties die in de Prijsofferte vermeld staan en conform de geldende normen NBN S23-002 (versie2020). Indien de Klant vraagt om de Producten te installeren met een andere of specifieke methode die niet in overeenstemming is met bovenstaande toepasselijke normen, gebeurt dit onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant, zonder enige garantie van welke aard ook. 

8.2. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld, levert SprimoInstall de Diensten aan de Klant op de plaats die in de Prijsofferte vermeld staat. SprimoInstall heeft het recht om de plaatsing stop te zetten indien de veiligheidsvoorwaarden niet kunnen gegarandeerd worden. 

8.3. De Prijsofferte kan verwijzen naar een indicatieve datum voor de uitvoering van de Diensten. Indien in de Prijsofferte geen indicatieve datum voor de uitvoering van de Diensten is opgenomen, zullen SprimoInstall en de Klant in onderling overleg een datum voor de uitvoering van de Diensten bepalen. Deze uitvoeringsdatum wordt in alle gevallen niet geacht bindend te zijn voor SprimoInstall. Geen enkele vertraging bij de uitvoering van de Diensten kan aanleiding geven tot boetes, schadevergoedingen of een beëindiging van de Overeenkomst door de Klant. Indien de indicatieve uitvoeringsdatum op vraag van de Klant wordt uitgesteld, behoudt SprimoInstall zich het recht voor om extra kosten aan te rekenen voor de opslag van de Producten, materiaal en de glasbokken vanaf de eerstvolgende kalenderdag na de indicatieve uitvoeringsdatum als volgt: (i) [0,05] €/kg materiaal per maand en (ii) [twee (2)] euro per glasbok per kalenderdag. Specifieke afspraken die met betrekking tot de uitvoering van de Diensten werden gemaakt, kunnen door de Klant slechts worden geannuleerd tot uiterlijk achtenveertig (48) uur vóór de dag van uitvoering. Indien de Klant niet of laattijdig annuleert, dient hij alle kosten te dragen die SprimoInstall heeft gemaakt voor het transport en het laden van de Producten, de gepresteerde werkuren enz.

 1. Klachten en gebreken 

Na de uitvoering van de Diensten dienen SprimoInstall en de Klant samen de uitgevoerde Diensten en Producten te inspecteren. Indien van toepassing, dienen zij alle zichtbare gebreken en/of zichtbare non-conformiteiten van de Diensten en/of Producten te noteren. Indien de Klant niet binnen acht (8) kalenderdagen ingaat op de uitnodiging van SprimoInstall om een dergelijke gezamenlijke inspectie uit te voeren, worden de Diensten en/of Producten geacht door de Klant aanvaard te zijn voor wat betreft zichtbare gebreken en/of zichtbare non-conformiteiten na het verstrijken van een termijn van acht (8) kalenderdagen te rekenen vanaf de uitnodiging van SprimoInstall. Ingeval de gezamenlijke inspectie geen zichtbare gebreken en/of zichtbare non-conformiteiten van de Diensten en/of Producten aan het licht brengt, worden de Diensten en/of Producten geacht aanvaard te zijn op de datum van de gezamenlijke inspectie. Indien de gezamenlijke inspectie zichtbare gebreken en/of zichtbare non-conformiteiten van de Diensten en/of Producten aan het licht brengt, zijn de voorwaarden van artikel 10 met betrekking tot de Dienstengarantie en de Productgarantie van toepassing. 

Indien het enkel een levering van glas betreft, dient de klant SprimoInstall onmiddellijk en uiterlijk binnen de 5 werkdagen na de datum van levering op de hoogte te brengen van elk zichtbaar gebrek.  Zoniet is de claim niet geldig.

 1. Garantie 

10.1. Met betrekking tot de Diensten wordt uitsluitend de garantie verleend, dat: 

(i) de Diensten worden verleend in overeenstemming met wat in de Prijsofferte vermeld staat; 

(ii) de Diensten worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke industriële normen zoals vermeld in artikel 8.1. (de “Dienstengarantie”).

10.2. De geldigheidstermijn van de Dienstengarantie vangt aan op de datum van uitvoering van de Diensten. Hij loopt af en alle claims vanwege niet-conforme Diensten vervallen hetzij op het moment waarop de Diensten geacht worden te zijn aanvaard in overeenstemming met artikel 9, 

10.3. Met betrekking tot de Producten zijn uitsluitend de garantie en de garantieperiode van toepassing die door de fabrikant van de Producten wordt verstrekt, Voor dubbel glas geldt volgende :garantie dat de Producten gedurende een periode van tien (10) jaar vanaf de installatiedatum vrij zullen zijn van elke wezenlijke belemmering van het zicht door stof, filmvorming of vochtophoping tussen de afgedichte glasvlakken door een onvolkomenheid in de omtrekafdichting als gevolg van defecte materialen of slecht vakmanschap (de “Productgarantie”). Bij gegronde klacht zal het product kosteloos worden herleverd. De kost van demontage en herplaatsing is altijd uitgesloten van garantie.

De verkoper is niet aansprakelijk ten opzichte van de koper voor indirecte, bijzondere, straf-of gevolgschade, zoals verlies van activiteit en/of winsten of onvermogen om de goederen te gebruiken.

10.4. Glasbreuk na plaatsing is altijd uitgesloten van garantie

10.5. Voor het bijregelen van door ons geplaatste deuren bedraagt de garantie 6 maanden na onze plaatsing.

10.6. Met uitzondering van de Dienstengarantie, de Productgarantie en de aansprakelijkheid voor verborgen gebreken, strikt beperkt tot een periode van twee (2) jaar na uitvoering van de Diensten, wijst SprimoInstall alle uitdrukkelijke en impliciete waarborgen en garanties af van welke aard dan ook, met inbegrip van impliciete garanties omtrent de geschiktheid voor een bepaald doel en alle garanties met betrekking tot de prestaties. Het bovenstaande beschrijft uitsluitend de verplichtingen van SprimoInstall met betrekking tot de kwaliteit van de verleende Diensten en de geleverde Producten.

10.7. Een claim op grond van de Dienstengarantie en de Productgarantie (de “Garantieclaim”) is slechts geldig indien de volgende voorwaarden vervuld zijn: 

 • De Garantieclaim wordt per e-mail verstuurd;
 • De Klant dient SprimoInstall in overeenstemming met de bepalingen van artikel 9 op de hoogte te brengen van zichtbare gebreken en/of tekortkomingen of verschillen tussen de geleverde Diensten/Producten en de Prijsofferte binnen de 5 werkdagen;
 • De Klant dient SprimoInstall op de hoogte te brengen van ieder verborgen gebrek binnen een periode van één (1) maand na de ontdekking daarvan; 
 • Elke Garantieclaim moet vergezeld zijn van documenten die de details van de Garantieclaim bevatten; De Klant dient alle bijkomende informatie en documenten te verstrekken waarom SprimoInstall redelijkerwijs kan verzoeken tijdens de beoordeling van de Garantieclaim; en
 • SprimoInstall kan te allen tijde de betrokken geleverde Diensten/Producten ter plaatse bij de Klant verifiëren om de Garantieclaim die de Klant heeft ingediend te beoordelen; SprimoInstall behoudt zich het recht voor om ofwel alle werkelijk gemaakte kosten te factureren, ofwel een forfaitair bedrag van honderd (100) euro als vergoeding voor de in dit verband gemaakte reis- en andere kosten.  

10.8. SprimoInstall dient, indien en voor zover het de Garantieclaim van de Klant gegrond acht, op eigen kosten een passend herstel aan te bieden. De keuze en plaats van herstel worden uitsluitend naar goeddunken van SprimoInstall bepaald en het herstel zal, in het algemeen, beperkt zijn tot de herinstallatie van (de gebrekkige onderdelen van) de Producten. De transportkosten van de Producten of de gebrekkige onderdelen zijn ten laste van SprimoInstall. SprimoInstall behoudt zich het recht voor om enige kosten in verband met de demontage aan te rekenen aan de Klant. 

10.9. Voor verborgen gebreken na plaatsing, is de aansprakelijjkheid van SprimoInstall beperkt tot een periode van 2 jaar na plaatsing van de goederen.

Indien de klacht van de klant m.b.t. de verborgen gebreken gegrond is, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de kosteloze herlevering van het product.  De kost van demontage en herplaatsing is steeds ten laste van de klant/koper tenzij de klacht te wijten is aan een foutieve plaatsing.

 1. Intellectuele eigendom 

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot tekeningen, technische beschrijvingen en plannen die door SprimoInstall ter beschikking worden gesteld aan de Klant, blijven exclusieve eigendom van SprimoInstall. Behoudens schriftelijke toestemming van SprimoInstall, is het de Klant verboden om deze tekeningen, technische beschrijvingen en plannen te gebruiken, kopiëren, vermenigvuldigen, door te geven aan of ter kennis te brengen van derden. 

 1. Aansprakelijkheid 

12.1. SprimoInstall is in geen geval krachtens enige Overeenkomst aansprakelijk voor (a) schade of verliezen in verband met de professionele activiteiten van de Klant, (b) winst- of inkomstenderving, gebruiksderving, gevolgschade en/of kapitaalkosten, (c) vorderingen van klanten van de Klant of andere derden tot betaling van een schadevergoeding of boete, (d) elke andere indirecte en/of gevolgschade, verliezen of kosten, (e) perforatie van leidingen, barsten in tegels en alle andere niet te voorziene schade die tijdens het verlenen van de Diensten van SprimoInstall ontstaat, (f) klachten in verband met kenmerken die inherent zijn aan gehard glas, zoals bijvoorbeeld “rollerwave-effecten”, hardingsvlekken en lichte vervormingen van het glasoppervlakte en (g) enige schade of glasbreuk ingevolge het uitvoeren van een “heatsoaktest” met betrekking tot gehard glas. Bovendien kan SprimoInstall niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan eigendommen die duidelijk losstaat van de Diensten, noch voor letsels of ongevallen, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. 

12.2. Indien de Klant materiaal van een bepaalde kwaliteit, herkomst of soort kiest of een andere uitvoeringsmethode wenst ten aanzien van het voorstel van SprimoInstall, kan SprimoInstall niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken die door de keuze van dit materiaal of deze uitvoeringsmethode worden veroorzaakt.

12.3. Zodra de Producten geïnstalleerd zijn, is SprimoInstall niet langer aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door derden, een gebrek aan onderhoud of het gebruik van schadelijke producten, atmosferische omstandigheden, glasbreuk, brand of vergelijkbare omstandigheden. 

12.4. Voor zover de activiteiten van SprimoInstall afhankelijk zijn van de medewerking, diensten en leveringen van onderaannemers, kan SprimoInstall in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die te wijten is aan de fout (met uitzondering van zware fout en opzet) van deze onderaannemers.

12.5. Elke contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid blijft in elk geval beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) van SprimoInstall in desbetreffend geval effectief uitkeert (uitkeren). Een overzicht van de afgesloten verzekeringspolis(sen) zal op eerste schriftelijk verzoek van de Klant worden verstrekt. Indien de verzekeringsmaatschappij om welke reden dan ook beslist om niet over te gaan tot uitkering, blijft de totale aansprakelijkheid uit hoofde van of in verband met deze Overeenkomst in elk geval beperkt tot het bedrag van de onderliggende Prijsofferte. 

 1. Overmacht

SprimoInstall kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging bij de uitvoering van de Overeenkomst of schade te wijten aan een geval van overmacht (met inbegrip van maar niet beperkt tot oorlog, ongevallen, terroristische aanslagen, stakingen, lock-outs, branden, overstromingen, epidemieën, pandemieën of vertragingen door leveranciers of fabrikanten van de Producten). Overmacht heeft tot gevolg dat de contractuele verplichtingen van SprimoInstall worden opgeschort totdat er een einde komt aan de overmachtsituatie. Indien de overmachtsituatie langer dan drie (3) maanden aanhoudt, heeft zowel SprimoInstall als de Klant het recht om de Overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is.  

 1. GDPR – Persoonsgegevens 

SprimoInstall verwerkt de persoonsgegevens van de Klant in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. SprimoInstall bevestigt en de Klant erkent en aanvaardt dat deze persoonsgegevens kunnen worden verwerkt voor het klantenbeheer, voor de facturatie en voor de nakoming van alle andere contractuele verplichtingen van SprimoInstall uit hoofde van deze Overeenkomst. SprimoInstall kan de door de Klant verstrekte persoonsgegevens ook verwerken voor informatie- of promotiecampagnes. De Klant kan te allen tijde kosteloos verzoeken om inzage in of rechtzetting van zijn gegevens. De Klant moet SprimoInstall op de hoogte brengen indien hij geen commerciële informatie wenst te ontvangen of indien hij een einde wenst te stellen aan de verwerking van zijn persoonsgegevens voor informatie- of promotiecampagnes of andere direct marketing doeleinden.

 1. Beëindiging van de Overeenkomst 

15.1. Onverminderd het recht van SprimoInstall om bijkomende waarborgen van de Klant te eisen, is SprimoInstall gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande rechterlijke machtiging te ontbinden – na kennisgeving per aangetekende brief aan de Klant maar zonder opzegtermijn en zonder dat de Klant recht heeft op een schadevergoeding – indien: (i) de Klant één of meer verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet (tijdig en naar behoren) nakomt, (ii) de Klant zijn betalingen staakt, failliet gaat, het faillissement aanvraagt of zich in een reorganisatieprocedure bevindt, (iii) beslag wordt gelegd op (een deel van) de activa van de Klant of (iv) de financiële positie van de Klant zodanig verslechtert dat naar het redelijke oordeel van SprimoInstall het risico bestaat dat de Klant niet langer in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst naar behoren na te komen.

15.2. In geval van ontbinding van de Overeenkomst, zoals in artikel 15.1. wordt beschreven, behoudt SprimoInstall zich het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten en schade die SprimoInstall als gevolg van deze ontbinding heeft opgelopen. 

 1. Toepasselijk recht – geschillen

Deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen de Klant en SprimoInstall zijn onderworpen aan het Belgische recht. Alle geschillen (met inbegrip van geschillen die verband houden met niet-contractuele verplichtingen) zullen definitief worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van Luik, afdeling Luik.